VSNU draagt archief over aan Nationaal Archief

10-03-2015

DOCFactory heeft het archief van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) bewerkt en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Het archief, dat in totaal ruim 28 strekkende meter groot is, bevat alle stukken uit de periode 1985 tot en met 2005.

Op 5 februari werd het archief in aanwezigheid van oud-voorzitters Rien Meijerink (1996-2000), Ed d’Hondt (2000-2006) en Sijbolt Noorda (2006-2012) alsmede de huidige voorzitter van de VSNU, Karl Dittrich, en directeur Josephine Scholten symbolisch overgedragen aan Rijksarchivaris Marens Engelhard. De stukken zijn nu openbaar toegankelijk en beschikbaar voor onderzoek.

VSNU
In februari 1985, exact 30 jaar geleden dus, is de VSNU opgericht als opvolger van de Academische Raad, waarvan het archief al langer bij het Nationaal Archief berust. Oorspronkelijk luidde de naam "Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten". In de loop der jaren verdwenen de woorden "Samenwerkende Nederlandse" uit de naam, maar bleef de afkorting "VSNU" gehandhaafd.

Het archief
Het overgedragen archief van de VSNU bevat onder meer vergaderstukken van het dagelijks en algemeen bestuur, correspondentie, standpuntbepalingen en adviezen aan derden. Daarnaast bevat het archief stukken met betrekking tot de uitvoering van VSNU-activiteiten: de beoordeling van het onderzoek en onderwijs, stukken over kwaliteitszorg en de internationalisering van onderwijs en onderzoek. Verder zijn er stukken te vinden over de voorlichting door de VSNU aan en namens hun achterban en de onderhandelingen die de VSNU voerde over de totstandkoming van een cao voor universiteiten.

Diverse stukken uit het archief houden verband met enkele grote stelselhervormingen in het Hoger Onderwijs, zoals de invoering van het Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan (HOOP), de invoering van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) in 1992 en van de Wet op de Studiefinanciering (1986), alsmede de daarop volgende aanpassingen zoals de invoering van de Tempobeurs en de Prestatiebeurs. De VSNU heeft binnen deze wetsontwikkelingen een vooraanstaande rol gespeeld in de belangenvertegenwoordiging.

Kortom: een veelzijdig archief voor wie in de ontwikkelingen van het Hoger Onderwijs is geïnteresseerd. De inventaris van het archief kan hier online worden geraadpleegd.

Bij het opstellen van dit bericht is onder meer gebruik gemaakt van een persbericht van de VSNU en het Nationaal Archief.

Klik hier voor een volledig overzicht van archiefinventarissen die DOCFactory heeft gemaakt voor het Nationaal Archief.